KLUCZOWE ZASADY KONKURSU „SPONGEBOB KANCIASTOPORTY”

Konkurs trwa od dnia 06 maja 2013 (godz. 12:01 GMT) do dnia 28 czerwca 2013 (godz. 18.00 GMT).

Konkurs jest kierowany do osób pochodzących z krajów wskazanych w regulaminie konkursu, które w dniu dokonania zgłoszenia konkursowego mają ukończone 18 rok życia. Osoby niepełnoletnie powinny uzyskać zgodę na uczestnictwo w Konkursie od swoich przedstawicieli ustawowych.

Aby przystąpić do Konkursu za pomocą strony internetowej www.spongebobsquareshorts.com należy dokonać zgłoszenia, w tym przesłać stworzony przez siebie filmik (nie dłuższy niż 3 minuty) odnoszący się do SpongeBoba KanciastoPortego, oraz inne dokumenty i dane, zgodnie z wytycznymi podanymi na tej stronie internetowej. Film konkursowy nie może naruszać przepisów prawa oraz praw osób trzecich, oraz musi spełniać wszystkie warunki oraz specyfikację techniczną określone w Regulaminie Konkursu.

W Konkursie przewidziano jedną Nagrodę Główną która przyznana zostanie uczestnikowi konkursu, który zostanie wyłoniony jako zwycięzca zgodnie z mechaniką opisaną w Regulaminie Konkursu.

Nagrodą Główną w konkursie jest m.in. wycieczka dla zwycięzcy Konkursu oraz maksymalnie trzech osób towarzyszących do Los Angeles (w Kalifornii) w terminie wskazanym przez Organizatora Konkursu i przypadającym pomiędzy 01 sierpnia 2013 roku, a 30 września 2013 roku. Jeżeli zwycięzca jest niepełnoletni, może skorzystać z Nagrody Głównej pod warunkiem, że będzie miał zapewnioną opiekę osoby dorosłej (np. rodzica).

Zwycięzca Nagrody Głównej oraz osoby towarzyszące zobowiązane są posiadać wszelkie niezbędne dokumenty podróży (np. dowód osobisty albo paszport itp.).

Wszelkie nagrody w konkursie zostaną wydane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego.

Niniejsze Kluczowe Zasady Konkursu SPONGEBOB KANCIASTOPORTY” są jedynie wyborem z pełnego Regulaminu Konkursu dostępnego w języku angielskim, na stronie internetowej Konkursu pod adresem: www.spongebobsquareshorts.com.
Dla pełnego zrozumienia mechanizmu Konkursu proszę zapoznać się z pełnym Regulaminem Konkursu dostępnymi na stronie internetowej Konkursu pod adresem: www.spongebobsquareshorts.com.