SpongyaBob Kockanadrág Nyereményjáték – Felhasználó Által Létrehozott Tartalom Feltöltésére Vonatkozó Szerződés

Ezennel Ön és a Viacom International Media Networks, mint a Viacom International Inc. (a Viacom International Inc. valamennyi lány-, illetve társvállalkozásával, a továbbiakban „”Társvállalkozásokkal”, együtt „VIMN”) a jelen Felhasználó Által Létrehozott Tartalom Feltöltésére Vonatkozó Szerződést („Szerződés”) köti, összefüggésben a „SpongyaBob Kockanadrág Nyereményjátékra” („Nyereményjáték”) történő jelentkezésével, illetve annak részeként a tartalom www.spongebobsquareshorts.com linken található Felhasználó Által Létrehozott Tartalom Feltöltési Oldalon történő feltöltésével összefüggésben. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el jelen Szerződést, tekintettel arra, hogy az a Nyreményjáték Honlapján elérhető Hivatalos Feltételek részét képezi, és a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel, valamint a Honlapon elérhető Felhasználó Által Létrehozott Tartalom Feltöltési Alkalmazás („Alkalmazás”) használatával összefüggésben megtestesíti az Ön és VIMN között létrejött kötelező erővel bíró megállapodást. Amennyiben jelen Szerződés másképp nem rendelkezik, a jelen Szerződésben használt kifejezéseknek a Hivatalos Feltételekben meghatározott jelentést kell tulajdonítani.


A Nyereményjáték Honlapján történő feltöltéssel jelen Szerződés minden rendelkezését, valamint a Hivatalos Feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el, amelyek együttesen meghatározzák az Ön, illetve VIMN közötti szerződéses jogviszonyt.
Fenntartjuk a jogot arra vonatkozóan, hogy jelen Szerződés rendelkezéseit a Hivatalos Feltételekben meghatározottak szerint bármikor módosítsuk. Abban az esetben, ha a jelen Szerződésben foglalt rendelkezésekkel akármikor nem ért egyet, beleértve azon eseteket is, amikor azokat módosítjuk, kérjük, hogy az Alkalmazást ne használja, ne kísérelje meg használni, illetve haladéktalanul hagyja abba annak használatát, tekintettel arra, hogy amennyiben a fent felsoroltak bármelyik teszi, azt úgy kell tekinteni, hogy a jelen Szerződést, annak esetleges módosításaival együtt magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 1. A Tartalom Feltöltése

  Tartalomnak” minősül, és az alatt érteni kell bármely adatot, illetve anyagot, amelyet a világ bármely pontján, a Nyereményjátékban történő részvétel, vagy a Nyereményjáték Honlapján történő esetleges közzététel céljából az Alkalmazáson keresztül feltölt, korlátozás nélkül beleértve a fényképeket, írásokat, szóbeli nyilatkozatokat, zenéket, hanganyagokat, videókat, videó-felvételeket, audiovizuális műveket és felvételeket, diákat, portrékat, animációkat, vagy mozgóképeket, karikatúrákat, képmásokat, ének-, vagy más hangokat, hangfelvételeket, számítógépes grafikákat, vizuális effekteket, csakúgy, mint minden csatolt dokumentációt, csomagolást, vagy más anyagot, legyen az kézzel fogható, vagy sem, valamint valamennyi származékos művet, fordítást, adaptációt, vagy átdolgozást, függetlenül a közvetítő médium formájától (tárgyi adathordozón, vagy telekommunikációs eszközön keresztül), formátumtól, vagy alaktól, függetlenül attól, hogy az jelenleg létező, vagy a jövőben feltalált, vagy kifejlesztett, függetlenül a gyártás, készítés helyétől (stúdió, vagy más helyszín), hogy az színes, vagy fekete-fehér, hogy az önálló, vagy más művel összefüggő, függetlenül a karaktertől, legyen az kitalált, vagy létező.


  Az Alkalmazáson keresztüli feltöltéshez a jelen Szerződés aláírása, vagy más módon történő elfogadása, illetve a tartalom Honlapon történő feltöltése (a tartalom másolatának megküldése) szükséges. Valahányszor tartalmat tölt fel, a jelen Szerződést, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el. A tartalom feltöltésére vonatkozó instrukciók a Honlap feltöltési oldalán, vagy azon e-mailben találhatóak, amelyben jelen Szerződést megküldtük. Annak érdekében, hogy a tartalom Honlapon történő közzétételét fontolóra vegyük, annak valamennyi formatálásra, kompatibilitásra, működtetési jellemzőre, és más alapvető követelményekre vonatkozó rendelkezésnek meg kell felelnie, amely rendelkezések a feltöltési oldalon, jelen Szerződést tartalmazó e-mailben, vagy a Hivatalos Feltételekben találhatóak.
  A tartalom Alkalmazásra történő feltöltésekor esetlegesen személyes adatokat, (amennyiben ez alkalmazandó) gyermekére vonatkozó személyes adatokat, illetve a tartalomra vonatkozó adatokat kell megadni. Ilyen adat lehet a tartalom leíró címe, illetve arra vonatkozó egyéb információk, mint annak hossza, továbbá az Ön lakóhelye, és más hasonló adat. A tartalom feltöltésével elfogadja, hogy feltöltésnek minősül, bármiféle korlátozás nélkül, valamennyi információ, amelyet feltölt, vagy amely más módon tudomásunkra jut a tartalommal, illetve a feltöltéssel kapcsolatban. Kérjük, minden esetben őrizzen meg egy másolatot mindarról, amit elküld, figyelemmel arra, hogy nem vállalunk felelősséget elveszett, sérült, rosszul címzett, használhatatlan, vagy olvashatatlan tartalmakért. A tartalom feltöltésének igazolása nem szolgál bizonyítékul arra vonatkozóan, hogy az hozzánk megérkezett, illetve megkaptuk.

 2. Tartalmi Követelmények

  Minden kommunikációért, feltöltésért, (illetve ezek következményeiért) amelyeket az Ön nevében, e-mail címe, vagy más személyéhez köthető adat felhasználásával tettek meg, Ön tartozik felelősséggel. A tartalmak nem tükrözik VIMN-et, továbbá VIMN nem állítja, illetve garantálja, hogy a tartalmak igazak, pontosak és megbízhatóak, továbbá nem helyesli, vagy támogatja a tartalmakban kifejezett véleményeket, azzal, hogy minden a Tiltott Tartalmak (lsd. alább) megakadályozására irányuló kísérlet ellenére, nem áll módunkban valamennyi tartalmat ellenőrizni és szűrni. VIMN semmilyen körülmények között nem felel, és nem értelmezhető úgy, hogy felelősséggel tartozik, a tartalmakért, vagy azokkal kapcsolatban. Amennyiben saját belátásunk alapján, úgy döntünk, hogy az itt meghatározott tartalmi követelményeknek nem tesz eleget, vagy megítélésünk alapján az Ön által feltöltött tartalom sérti jelen Szerződés rendelkezéseit, vagy a Hivatalos Feltételekben foglaltakat, fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, értesítés, illetve a jelen Szerződés, jogszabály, vagy méltányosság (equity) alapján minket megillető jogok sérelme nélkül, (a) az Ön által feltöltött tartalmat kizárjuk, (b) más tartalom feltöltését megtiltsuk, (c) az Ön által feltöltött más tartalmat eltávolítsuk, vagy töröljük, (d) regisztrációját töröljük, az Alkalmazás használatának jogát megszüntessük, (e) bármilyen technikai, jogi, operatív, vagy egyéb lépést megtegyünk annak érdekében, hogy a jelen Szerződésben foglaltakat végrehajtsuk, beleértve korlátozás nélkül meghatározott IP címek blokkolását, regisztrációja deaktiválását, valamint e-mail fiókjához történő hozzáférésének letiltását.
  Ön ezennel vállalja, hogy nem tölt fel és nem kísérel meg feltölteni semmilyen Tiltott Tartalmat, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy Tiltott Tartalom feltöltése esetén azt el ne fogadjuk, visszautasítsuk, eltávolítsuk, vagy VIMN által megfelelőnek tartott egyéb módon kezeljük. „Tiltott Tartalomnak” minősül minden, ami a jelen Szerződésben foglalt rendelkezéseket, a Hivatalos Feltételeket, vagy a Nyereményjáték Honlapján közzétett bármely más szabályt, vagy utasítást sért, vagy ezek megsértéseként értelmezhető, beleértve korlátozás nélkül:

  • személyi sérülés okozása, mások zaklatása, vagy bármely olyan magatartás, amely másokat megakadályoz, meggátol, vagy bármilyen más módon korlátoz abban, hogy az Alkalmazást használja, illetve élvezze;

  • az Alkalmazáshoz, illetve mások adataihoz történő illetéktelen hozzáférés biztosítása, okozása;

  • az Alkalmazás használatának, funkcióinak, működésének, vagy karbantartásának megváltoztatása, korlátozása, megzavarása, módosítása, illetve az azokba történő beavatkozás, vagy ezek kiváltása;

  • az Alkalmazással kapcsolatos bármely követelmény, rendelkezés, szabály, vagy feltétel megsértése.

  VIMN a feltöltött tartalmakat nem felügyeli, és függetlenül attól, hogy Tiltott Tartalmak Honlapon történő megjelenésének, illetve közzétételének megakadályozása érdekében vizsgálhatjuk a tartalmakat, nincs arra vonatkozó kötelezettségünk, hogy a fenti cél érdekében azokat megvizsgáljuk, kiértékeljük, vagy ellenőrizzük. VIMN fenntartja a jogot, hogy a feltöltött tartalmakat megvizsgálja, és azokat törölje, eltávolítsa, áthelyezze, szerkessze, vagy visszautasítsa, értesítés nélkül, amennyiben saját belátása szerint sértő, gyalázkodó, obszcén, pornográf, szerzői jogot, védjegyjogot, vagy más szellemi alkotásra vonatkozó jogot sért, a jelen Szerződésben foglaltakat sérti, vagy bármilyen okból VIMN számára elfogadhatatlan, azzal, hogy VIMN részéről nem áll fenn kötelezettség a fentiekre vonatkozóan és nem terheli felelősség a fentiek elmaradása esetén. Amennyiben arról meghatározott jogszabályoknak megfelelő értesítést kapunk, így különösen az USA szerzői jogi törvényében foglalt értesítésre és eltávolításra vonatkozó rendelkezéseinek (lsd. 3. pont) megfelelően, VIMN az értesítéssel érintett tartalmat eltávolíthatja. VIMN fenntartja a jogot, hogy a hivatalos végrehajtó szerveket, kormányzati hivatalokat meghatározott információval lássa el, bírósági, vagy jogszabályi kényszer esetén, vagy jogos érdekeinek, illetve az Alkalmazás megóvása érdekében, valamint, hogy a jogszabályi követelményeknek eleget tegyen.


 3. Szerzői jog; Tartalmi követelmények megsértése; Szerződésszegés

  Amennyiben úgy gondolja, hogy valamely tartalom szerzői jogokat sért, kérjük, hogy az Értesítés és Eljárás a Szerzői Jogi Panaszok Megtételére szerint értesítsen bennünket. Amennyiben úgy gondolja, hogy valamely tartalom, vagy valamely felhasználó magatartása jelen Szerződést sérti, vagy harmadik személyek jogait egyéb módon sérti, kérjük, hogy az alábbi e-mail címen értesítsen bennünket: info@nick.com. Nem vagyunk kötelesek a küldött értesítésekre válaszolni, azonban fenntartjuk a jogot, hogy belátásunk szerint bármilyen lépést megtegyünk, vagy attól eltekintsünk.


 4. VIMN jogai

  Bármely Alkalmazáson keresztül feltöltött tartalom esetében Ön hozzájárulását adja, hogy VIMN fenntartások, korlátozások és feltételek nélkül, világszerte, visszavonhatatlanul, időbeli korlátozás nélkül és jogdíjmentesen tárolja, kezelje, használja, többszörözze, terjessze, közzétegye, nyilvánosságra hozza, előadja, megjelentesse, sugározza, továbbítsa, megváltoztassa, származékos művet készítsen belőle, adaptálja, újraformázza, lefordítsa, vagy egyéb módon kiaknázza a feltöltött tartalom egészét, vagy részét, bármilyen formában, vagy formátumban, bármilyen médium útján, bármilyen jelenleg létező, vagy a jövőben feltalált, illetve kifejlesztett technológia és eszköz útján, a Honlapon, vagy az Alkalmazáson, illetve bármely más honlapon, vezeték nélküli hálózaton, csatornán, szolgáltatáson (beleértve az ún. branded műsorszolgáltatásokat is), valamint egyéb terjesztési platformokon, legyen az jelenleg létező, vagy a jövőben feltalált, illetve kifejlesztett, függetlenül attól, hogy a honlap, vagy egyéb platform a VIMN, partnere, megbízottja, vagy egyéb harmadik személy honlapja, illetve platformja, úgy mint a Facebbok, vagy a Twitter (együttesen: „Platform”), továbbá függetlenül a felhasználás céljától (beleértve korlátozás nélkül a reklámcélú felhasználást is), valamint anélkül, hogy VIMN-nek a felhasználással összefüggésben beszámolási, értesítési, anyagi, vagy más  kötelezettsége keletkezne, hozzájárulását adja, továbbá, hogy VIMN saját belátása szerint a fent felsorolt jogait másra átruházza, vagy a felhasználásra másnak engedélyt adjon. A félreértések elkerülése érdekében, VIMN jogainak korlátozása nélkül, ezen jogok az alábbiakat is tartalmazzák: származékos művek készítésének joga, terjesztés, a tartalomnak, vagy a tartalom bármely részének időbeli szinkronizálása a vizuális elemekkel; webcasting, podcasting, újbóli megjelentetés, újbóli terjesztés, re-platforming, portolás, szindikálás, route-olás, linkelés a tartalomra, annak bármely részére, a tartalomról, vagy annak bármely részéről; titkosítás, kódolás és dekódolás, a tartalom, vagy annak bármely része tömörítése, vagy kitömörítése; szerkesztés, mixelés, egyesítés, egybevonás, torzítás, rámásolás, speciális effektek és illúzió létrehozása és hozzáadása a tartalomhoz, illetve annak bármely részéhez; összevágott, elképesztő, komikus, vagy szokatlan fényképek, videók, animációk, mozgóképek, és/vagy hangfelvételek készítése a tartalomból, vagy annak bármely részéből; kivonat, vagy idézet készítése a tartalomból, vagy annak bármely részéből annak érdekében, hogy a Platformokon, vagy azokon keresztül a tartalmat tárolja, kezelje, indexálja, kategorizálja és közzétegye. 5. A tartalom Alkalmazásra történő feltöltésével, a fent felsorolt jogosultságokon túl, Ön VIMN részére fenntartások, korlátozások és feltételek nélküli, területi korlátozás nélküli, visszavonhatatlan, időbeli korlátozás nélküli és jogdíjmentes jogot, licencet, felhatalmazást és engedélyt ad, hogy nevét, (amennyiben az alkalmazandó) gyermekének nevét, képmását, jellemvonását, vagy más megkülönböztető jellemzőjét prezentációkban, reklámanyagokban, ügyféllistákban, illetve pénzügyi beszámolókban használja, vagy arra utaljon; hogy az itt meghatározott valamennyi jogot a VIMN érdekeltségi körébe tartozó Alkalmazás, a tartalom feltöltési oldala, Platform, illetve bármely termék, dolog, funkció, képesség, vagy szolgáltatás vonatkozásában gyakorolja, teljesítse, kihasználja, vagy kiaknázza; valamint hogy egészben, vagy részben használjon, vagy egyéb módon kiaknázzon bármely ötletet, elgondolást, tartalmat, anyagot, kifejezést, vagy előadásmódot, amely a feltöltött tartalomban fellelhető, bármilyen célból, Önnel, vagy (amennyiben ez alkalmazandó) gyermekével szembeni anyagi ellenszolgáltatás, más kompenzáció, vagy elszámolás nélkül, VIMN által kifejlesztett, vagy kitalált bármely termékben, vagy szolgáltatásban, bármiféle korlátozás nélkül. 6. A jelen Szerződésben VIMN-re ruházott jogok, engedélyek és kiváltságok a tartalom Alkalmazásra történő feltöltésétől (beleértve a feltöltést, annak szülő általi jóváhagyását, vagy bármely más módot, amelyet lehetővé teszünk) kezdődően megilletik VIMN-t, és onnantól kezdve időbeli korlátozás nélkül, folytonosan fennmaradnak, függetlenül attól, hogy Ön regisztrált felhasználó marad-e, vagy sem, egészen addig, amíg VIMN azt egészben, vagy részben meg nem szünteti, és arról Önt értesíti. Fent írtak ellenére, Ön ezennel tudomásul veszi, hogy VIMN részéről nem áll fenn kötelezettség, hogy tárolja, indexálja, közzétegye, elfogadja, vagy használja a feltöltött tartalmakat (vagy az őt megillető jogokat, egészben, vagy részben kihasználja, illetve kiaknázza), továbbá hogy VIMN saját belátása alapján, bármely tartalmat törölhet, vagy megtagadhatja, hogy azokat tárolja, indexálja, közzétegye, elfogadja, használja, vagy azokkal kapcsolatban bármit tegyen. A tartalom feltöltését követően Önnek nem áll fenn joga, hogy a VIMN-re ruházott jogokat megtiltsa, korlátozza, visszavonja, vagy megszüntesse. A tartalom Alkalmazásra, vagy azon keresztüli feltöltését követően, Ön nem jogosult, és nem részesül a tartalomért cserében semmilyen kompenzációban, vagy ellenszolgáltatásban, a Nyereményjátékban történő részvételt, illetve a tartalom esetleges felhasználását leszámítva. Ön tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy sem a tartalom egészét, vagy annak részét, sem bármilyen kereskedelmi, reklám-, promo-, marketing-, vagy más anyagot Önnel a felhasználást megelőzően jóváhagyatni nem szükséges.


  Ön ezennel felmenti VIMN-t minden felelősség, illetve igény alól, amely a tartalommal összefüggésben bármely joggal, teherrel, zálogjoggal, követeléssel, igénnyel, keresettel, vagy perrel kapcsolatban felmerül, beleértve korlátozás nélkül bármely a tartalom használatával, a használat elmulasztásával, jóhírnévvel, becsületsértéssel, rágalmazással, magánélet megsértésével, nyilvánossághoz való jog megsértésével, érzelmi megrázkódtatással, vagy anyagi kárral kapcsolatban felmerült felelősséget. VIMN-nek jogában áll jogai és kötelezettségei egészét, vagy azoknak bármely részét, bármely harmadik személyre, vagy személyekre átruházni, átadni, közvetíteni engedélyezni, átengedni, vagy bármely más módon átruházni, alvállalkozásba adni, delegálni, kiszervezni, vagy harmadik személyeket a teljesítéssel megbízni, illetve az azzal kapcsolatos előnyökre feljogosítani, anélkül, hogy arra vonatkozóan, akár annak megtörténtekor, akár a jövőben beszámolási, jelentési, értesítési, vagy bármilyen más kötelezettsége, illetve felelőssége keletkezne. Továbbá, Ön ezennel visszavonhatatlanul lemond a tartalommal kapcsolatos, valamint a jelen Szerződésben VIMN-re ruházott valamennyi, jelenleg létező, vagy a jövőben felismert morális jogról (ún. „droit moral”).
  VIMN-nek jogában áll, hogy bármely jelen Szerződésben ráruházott jogot, egészben vagy részben licencbe adjon, engedélyezzen, továbbá, hogy a jelen Szerződésben ráruházott jogok és kötelezettségek teljesítésével, illetve gyakorlásával kapcsolatban szerződést kössön.

 7. Szellemi Tulajdon

  A Honlap korlátozás nélkül tartalmazza az Alkalmazást (beleértve korlátozás nélkül bármilyen szoftvert, amelyet VIMN biztosít, vagy elérhetővé tesz a letöltés, feltöltés, vagy más művelet elvégzése érdekében), valamint tartalmaz minden rendelkezést és feltételt, amely a Honlap Ön, vagy gyermeke általi használatára vonatkozik, a Hivatalos Feltételekben foglaltak szerint. VIMN fenntart minden jogot, jogcímet, illetve érdekeltséget az Alkalmazással kapcsolatban, beleértve korlátozás nélkül valamennyi, a világon bárhol létező, kapcsolódó szellemi tulajdont és tulajdonjogot, azzal, hogy Ön nem szerez sem tulajdonjogot, sem más jogot, jogcímet, illetve érdekeltséget az Alkalmazással kapcsolatban.
  A jelen Szerződésben meghatározott engedélyeken, jogosultságokon, hozzájárulásokon és jogokon kívül, amilyen átfogónak és teljesnek azok tűnnek, vagy amilyenek valójában, VIMN nem szerez jogcímet, illetve tulajdonjogot az Alkalmazásra feltöltött tartalmak tekintetében, és a jelen Szerződésben semmi nem ruházza át a tartalom tulajdonjogát VIMN-re. Annak ellenére, hogy minden egyes tartalom feltöltésével az itt meghatározott jogok kihasználását és kiaknázását átadja VIMN-nek (beleértve, korlátozás nélkül a tartalom Platformokon történő elhelyezését és közzétételét), nincs a fentiekre vonatkozó kötelezettségünk.
  Önnek a feltöltött tartalomra, illetve annak minden részére vonatkozó joggal rendelkeznie kell, és rendelkeznie kell a joggal, hogy jelen Szerződés szerinti felhatalmazásokat, engedélyeket, hozzájárulásokat, beleegyezéseket, jogokat és licenceket megadja. Amennyiben Ön nem kizárólagosan rendelkezik ezen jogokkal, akkor a jelen Szerződés megkötése és az abban foglalt valamennyi rendelkezés teljesítése érdekében a tulajdonosoktól származó felhatalmazások, engedélyek, hozzájárulások, beleegyezések, jogok és licencek beszerzése szükséges. Ön ezennel kijelenti és szavatolja VIMN felé, illetve valamennyi tartalom Alkalmazáson keresztüli feltöltése a Nyereményjátékra történő jelentkezés céljából során ezen kijelentést, és szavatolást megerősíti, miszerint (a) Ön nem kiskorú, jogképes, illetve rendelkezik minden olyan joggal, illetve képességgel, amely a jelen Szerződés megkötéséhez és az abban foglaltak teljesítéséhez szüksége, (b) valamennyi az Alkalmazás használatával összefüggésben, illetve az egyes tartalmak Alkalmazáson keresztüli feltöltésekor Ön által megadott adat helyes, teljes és érvényes, (c) sem az Ön által feltöltött tartalom, sem a feltöltés nem sérti jelen Szerződést, harmadik személyek jogait, az Ön kötelezettségeit, továbbá nem sért jogszabályt, illetve harmadik személyek szellemi tulajdonát, magánéletét, nyilvánossághoz való, vagy más jogát nem sérti, vagy veszélyezteti, (d) rendelkezik valamennyi tulajdonjoggal, licenccel, szellemi tulajdonnal és más joggal, amely jelen Szerződés megkötéséhez, az abban foglalt jogok átruházásához, illetve kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, (e) valamennyi, Honlapra vonatkozó szabályozást betart, (f) sem Ön, sem közeli hozzátartozója, vagy a háztartásában élő más személy nem munkavállalója, részvényese, tisztségviselője, vezetője, megbízottja, vagy képviselője a Nyereményjátékhoz kapcsolódó személynek, vagy társaságnak, illetve a Nyereményjáték adminisztrációjában dolgozóknak, illetve a zsűri valamely tagjának, és egyéb módon sem köthető a Nyereményjátékhoz, beleértve VIMN-t, az MTVNE-t, a Viacom International Inc.-t (a nem többségi részvényesek megengedettek), résztvevő televízió-állomásokat, reklámügynökségeket, szponzor társaságokat, valamint ezek anya-, társ-, illetve leányvállalkozásait, megbízottjait és képviselőit. VIMN ezirányú kérésére Ön köteles VIMN rendelkezésére bocsátani valamennyi dokumentumot, bizonyítékot és engedélyt, amely annak igazolásához, illetve alátámasztásához szükséges, hogy a jelen Szerződésben foglalt rendelkezéseknek és követelményeknek megfelel, beleértve korlátozás nélkül a fent meghatározott kijelentéseket és szavatolásokat. Ön ezennel tudomásul veszi továbbá, hogy a tartalom feltöltésével és kiaknázásával nem jön létre Ön és VIMN között sem polgári jogi társaság, sem egyéb társasági jogviszony, valamint annak kapcsán Ön a későbbiekben fizetségre nem lesz jogosult (ún. „residual payment”).


 8. Pénzbeli ellenszolgáltatás

  VIMN és a Nick.com Társaságok fenntartják a jogot arra, hogy egyedüli és kizárólagos joguknál fogva reklámot sugározzanak, adjanak el, illetve egyéb módon kiaknázzák, előnyt szerezzenek, vagy hasznot húzzanak üzleti tevékenységükből, valamint az Alkalmazás, a Honlap, az egyéb Platformok elérhetővé tételéből és működtetéséből, illetve az azokkal összefüggő bármely megegyezésből, megállapodásból, anélkül, hogy beszámolási vagy más kötelezettségük, illetve felelősségük állna fenn, annak ellenére, hogy az Ön által feltöltött tartalmat az Alkalmazáson, a Honlapon, vagy más Platformon közzétehetik, illetve az egyéb módon felhasználhatják.


 9. Kártérítés

  Az Ön kártérítési/kártalanítási kötelezettsége a jelen Szerződés, valamint a Hivatalos Feltételek alapján korlátozás nélkül kiterjed valamennyi harmadik személy által támasztott követelésre, amely a tartalomból, annak feltöltéséből ered, vagy azzal kapcsolatos, továbbá amely a jelen Szerződéssel, illetve az Alkalmazással bármely módon összefügg.


 10. Nyilatkozatok és a Felelősség Korlátozása

  AZ ALKALMAZÁS A JELENLEGI FORMÁJÁBAN BIZTOSÍTOTT, BÁRMIFÉLE SZAVATOSSÁG, AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR BENNEREJLŐ KIZÁRT, ÉS AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGRE TÖRTÉNIK. ÖN KIZÁRÓLAGOSAN FELELŐS A TARTALOMÉRT ÉS A JELEN SZERZŐDÉS SZERINTI KÖTELEZETTSÉGEKÉRT, TOVÁBBÁ AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN A SZÁMÍTÓGÉPÉBEN BEKÖVETKEZETT KÁRÉT, ILLETVE AZ ESETLEGES ADATVESZTÉSÉRT. VIMN KIFEJEZETTEN KIZÁR BÁRMINEMŰ SZAVATOSSÁGOT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ÖN SZÁMÁRA ELÉRHETŐVÉ TETT ALKALMAZÁS, TARTALOM, ANYAG, SZOFTVER, INFORMÁCIÓ, ADAT, VAGY FUNKCIÓ ELÉRHETŐSÉGÉVEL, ILLETVE HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉVEL KAPCSOLATOS, ILLETVE AZ ESZKÖZÖKKEL, FELSZERELÉSEKKEL, TERMÉKEKKEL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS SZAVATOSSÁGOT, VALAMINT JOGCÍM, JOGTISZTASÁG, FORGALOMKÉPESSÉG, MEGHATÁROZOTT CÉLRA ALKALMASSÁG VONATKOZÁSÁBAN FELMERÜLŐ, VALAMINT AZ AZZAL KAPCSOLATOS SZAVATOSSÁGOT, HOGY AZ ALKALMAZÁS MEGHATÁROZOTT MÓDON FOG MŰKÖDNI, ILLETVE FUNKCIONÁLNI.


  AZ ALKALMAZÁS TÁROLÁSÁT ÉS KEZELÉSÉT BIZTOSÍTÓ SZERVER HELYE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TERÜLETÉN VAN, AZZAL, HOGY AZT JOGSZERŰ, ÉS JOGTISZTA HASZNÁLATRA SZÁNTUK. VIMN KIZÁRJA FELELŐSSÉGÉT MINDEN OLYAN HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN, AMELY NEM KIFEJEZETTEN ENGEDÉLYEZETT, A JELEN SZERZŐDÉSBE ÜTKÖZIK, VAGY A FELHASZNÁLÓ SZERINTI ORSZÁG, ILLETVE A RÁ EGYÉBKÉNT IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOKAT SÉRTI. VIMN KIFEJEZETTEN KIZÁRJA VALAMENNYI ESETLEGESEN BEKÖVETKEZŐ KÁRRAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGÉT, LEGYEN AZ KÖZVETLEN, VAGY KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, SPECIÁLIS, ELRETTENTŐ, VAGY MEGTORLÓ, FÜGGETLENÜL A BEKÖVETKEZÉS, ILLETVE OKOZÁS MÓDJÁTÓL, VALAMINT ATTÓL, HOGY AZ ELŐRE LÁTHATÓ VOLT-E, VAGY SEM, FÜGGETLENÜL A KÖVETELÉS MÓDJÁTÓL, ALAPJÁTÓL, ILLETVE JELLEGÉTŐL, VALAMINT ATTÓL, HOGY AZ ESETLEGES KÖVETKEZMÉNYEKRE TÖRTŐNÉ FIGYELMEZTETÉS MEGTÖRTÉNT-E.


 11. Általános rendelkezések

  Jelen Szerződés és a Hivatalos Feltételek képezik az Ön és közöttünk az Alkalmazással, és a jelen Szerződés tárgyával kapcsolatban létrejött teljes megállapodást, és jelen Szerződés a Felek között korábban létrejött valamennyi ellentétes megállapodást hatálytalanít. VIMN-nek jogában áll a jelen Szerződést és az Alkalmazás használatára vonatkozó jogát, előzetes értesítés nélkül bármikor megszüntetni. Önnek semmilyen körülmények között nincs joga a Programming fejlesztését, gyártását, terjesztését, vagy kiaknázását megtiltani. Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Szerződést, vagy az abban foglalt bármely jogot harmadik személyre korlátozás nélkül átruházzuk, vagy engedményezzük. Jelen Szerződés az Ön esetleges örököseire és jogutódjaira nézve is kötelező erővel bír. Jelen Szerződés csak írásban és mindkét fél aláírásával módosítható és egészíthető ki. Jelen Szerződésre New York állam jogát kell alkalmazni. Felek jelen Szerződésre vonatkozóan kikötik New York állam kizárólagos joghatóságát.