A NICKELODEON

“SPONGYABOB KOCKANADRÁG” NYEREMÉNYJÁTÉK FELTÉTELEI

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELNEK NEM FELTÉTELE A TERMÉKVÁSÁRLÁS. TERMÉKVÁSÁRLÁSSAL A NYERÉSI ESÉLYEK NEM NŐNEK. AMENNYIBEN TÖRVÉNY TILTJA, VAGY KORLÁTOZZA A NYEREMÉNYJÁTÉKOT, A NYEREMÉNYJÁTÉK ÉRVÉNYTELENNEK SZÁMíT. VALAMENNYI A JELENTKEZŐ SZAVATOLJA, HOGY A RÁ VONATKOZÓ HELYI JOGSZABÁLYOK ELŐíRÁSAIT MEGTARTJA A NYEREMÉNYJÁTÉKRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSE SORÁN. JELEN NZEREMÉNYJÁTÉKRA TÖRTÉNŐ NEVEZÉSSEL A JELENTKEZŐ HOZZÁJÁRUL SZEMÉLYES ADATAINAK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBA TÖRTÉNŐ TOVÁBBITSÁHOZ.


 1. Jelen NICKELODEON nyereményjáték („Nyereményjáték”) az alábbi feltételek (“Feltételek”) alapján kerül megrendezésre, minden jelentkező kijelenti, hogy elolvasta, megértette, valamint magára nézve kötelezőnek ismeri el ezeket a Feltételeket. A Nyereményjáték lebonyolításáért kizárólag a Viacom International Media Networks, a Viacom International Inc csoport tagja (“Szervező”) felel.

 2. A jelentkezők a www.spongebobsquareshorts.com internetes honlapon keresztül (“Nyereményjáték Honlapja”) jelentkezhetnek a Nyereményjátékra egy (1) eredeti, legfeljebb három (3) perces kisfilm feltöltésével, amely kisfilm megfelel az alábbiakban részletezett technikai paramétereknek. A kisfilm témájának a Spongya Bob Kockanadrág c. rajzfilm sorozatnak, és az abban szereplő karaktereknek vicces és egyedi stílusát kell tükröznie. A kisfilmnek Spongya Bob Kockanadrágról, vagy a többi, a sorozatban szereplő karakterről kell szólnia, de nem szükséges, hogy Spongya Bob legyen a kisfilm főszereplője. A kisfilm műfaja nincs előíráshoz kötve, lehet akár akció jellegű, akár rajzfilm, stb,, és elkészítéséhez bármilyen technológia felhasználható (pl. film, videó, gyurmafilm, animáció, stb.). A részvételhez a játékosnak el kell látogatnia a Nyereményjáték Honlapjára a Nyereményjáték Időtartama alatt (lásd alább), és a Nyereményjáték Honlapján található instrukciók követésével fel kell töltenie a kisfilmjét és a lefordított forgatókönyvet, továbbá ki kell töltenie a hivatalos nevezési űrlapot, valamint el kell fogadnia a Nyereményjáték Honlapján található Felhasználó Által Létrehozott Tartalom Feltöltésére Vonatkozó Szerződést („Feltöltési Szerződés”). A kisfilm, a lefordított forgatókönyvvel, a Feltöltési Szerződéssel és a hivatalos nevezési űrlappal együttesen minősül “Nevezésnek”. A jelentkezők állják a saját kisfilmjeik elkészítésének költségeit, a kiskorú jelentkezők pedig szülői engedély és felügyelet mellett készíthetik el kisfilmjeiket. A beküldött kisfilmnek eredetinek kell lennie, nem utánozhat vagy tartalmazhat a Spongya Bob Kockanadrág c. televízió sorozat epizódjaiból részleteket, zenei aláfestést, vagy történetvezetést. A kisfilmet angolul, vagy valamely hivatalos nyelv egyikén kell beküldeni, a forgatókönyv egyidejű mellékelésével. Szervező valamennyi Nevezést angol nyelvre fordít le, és azok elbírálása is angol nyelven történik, azzal, hogy a jelentkezők elfogadják és tudomásul veszik, hogy a fordítások felett a Szervező rendelkezik, valamint, hogy a fordítások nem képezik felülvizsgálat tárgyát, és kérdőjelezhetők meg. A győztes kiválasztásánál az alábbi szempontokat veszik figyelembe: 40% kreativitás, eredetiség; 30% Spongya Bob karakterét legjobban visszaadó feldolgozás; 30% a kisfilm általános hangulata (együttesen: “Döntési Szempontok”), amely szempontok elbírálása a Szervező egyéni döntési jogkörébe tartozik. A jelentkezők a Nevezéshez nem használhatnak fel semmilyen zenei anyagot, kivéve a Szervező által előzetesen jóváhagyott, a Nyereményjáték Honlapján közzétett zenei műveket, amely zenei műveket a felhasználás során le lehet rövidíteni, azonban megváltoztatni tilos. A felhasznált zenei művek címét és a mű hosszát a Hivatalos Nevezési Űrlapon fel kell tüntetni. Bármely, az előzetesen jóváhagyott listán nem szereplő zenemű felhasználása a Nyereményjátékból történő kizárást eredményezheti a Szervező egyéni döntése alapján. A Nyereményjáték Honlapján feltüntetett listán szereplő zeneművek a Nevezéshez történő felhasználás céljából érhetőek el. A Nyereményjáték Honlapján elérhető zeneművek bármi egyéb célra történő felhasználása tilos, és a szerzői jogok megsértését jelentheti.


 3. A Nyereményjátékra történő jelentkezés díjtalan, de az internet-csatlakozásnak költségei lehetnek. Kérjük, szíveskedjen az internetszolgáltatójánál érdeklődni az esetleges csatlakozási díjakról. A jelentkezőknek a számlafizető személy jóváhagyását kell kérniük, mielőtt jelentkeznek.


 4. A Nyereményjáték kezdő időpontja 2013. május 6. greenwichi középidő szerint 00:01:00, zárása pedig 2013. június 28. greenwichi középidő szerint 18:00:00. A kezdő és záró időpont közti időszak a Nyereményjáték „Versenyidőszaka”.


 5. A Nyereményjátékban Quebec, Olaszország, Kuba, Irán, Szíria, Észak-Korea, Szudán, Mianmar (Burma) területén lakhellyel rendelkezők, valamint az Egyesült Államok export tilalmával, vagy korlátozásával érintett személyek nem vehetnek részt, a Nyereményjáték érvénytelen továbbá azon országokban, államokban, vagy tartományokban, ahol annak megtartása helyi, vagy USA-beli jogszabályokba ütközik.

  A Nyereményjátékra kizárólag a jelentkezéskor a tizennyolcadik (18) életévüket már betöltött személyek jelentkezhetnek. Amennyiben a jelentkező lakóhelye szerinti ország jogszabályai szerint a nagykorúság nem a tizennyolcadik (18) életév betöltésével kezdődik, a Nyereményjátékra való jelentkezéshez a szülő, vagy törvényes képviselő hozzájárulása is szükséges. Hozzájárulás hiányában a nevezés érvénytelen lehet. A szülő, vagy törvényes képviselő email útján, az arra irányuló megkeresést követően visszaigazolja a Feltételek elfogadását, a Hivatalos Nevezési Űrlapot, illetve, hogy a Nevezés teljes egészében a 18. életévét betöltött, a szülő, vagy törvényes képviselő felügyelete alatt álló jelentkező által történt. Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervező munkavállalói, a lentebb meghatározott Díj szállítói, valamint bármilyen más társaság, amely bármilyen üzleti kapcsolatban áll a Nyereményjátékkal, illetve az előbb említett társaságok cégcsoportjához tartozó gazdasági társaságok (egyenként a továbbiakban ”Nyereményjátékot Lebonyolító Társaság”, együttesen ” Nyereményjátékot Lebonyolító Társaságok”), ezen kívül a Ptk. szerinti közvetlen hozzátartozói az említett társaságok munkavállalóinak. Minden jelentkező felelősséget vállal, hogy a jelentkezése és/vagy a Díj elfogadása nem jogszabálysértő vagy egyébként jogellenes abban az országban, ahol lakóhellyel rendelkezik. A Nyereményjáték semmis azon országokban, ahol az jogszabályba ütközik. 6. Csak olyan filmet lehet nevezni, amellyel korábban nem neveztek versenyre/nyereményjátékra, illetve nem nyertek versenyt/nyereményjátékot, vagy díjat, továbbá egy filmet kizárólag egyetlen alkalommal lehet nevezni, ugyanakkor egy nevező több filmmel is jelentkezhet a Nyereményjátékra a Nyereményjáték Időtartama alatt, amennyiben a filmalkotások nem hasonlítanak. A Nyereményjátékba kizárólag természetes személyek jelentkezhetnek. Amennyiben a Szervező úgy találja, hogy a filmet (a) erre irányuló társulás készítette, vagy (b) olyan számítógépes technológia felhasználásával hozták létre, amely lehetővé teszi a film többszörös regisztrációját, a jelentkező kizárásra kerül. Amennyiben vita merül fel arról, hogy a győztes Nevezés kitől származik, az a személy minősül jelentkezőnek, aki a Nevezés pillanatában annak az e-mail fióknak jogosult felhasználója volt, amelyről a Nevezés érkezett. Jogosult felhasználónak az a természetes személy minősül, aki az e-mail címek kiosztására jogosulttól – internet szolgáltató, on-line szolgáltató, vagy egyéb jogosult társaság – az e-mail címet megkapta, regisztrálta. 7. NEVEZÉSI FELTÉTELEK:

  Los participantes aceptan y garantizan que:

  • A jelentkező szavatolja, hogy a Nyereményjáték során beküldött pályázatban szereplő karakterek, vagy történet nem sérti harmadik személy jogát.

  • A Nevezésnek tiszteletben kell tartania a Szervezőről, valamint a Spongya Bob Kockanadrág c. sorozatról kialakult kedvező képet, amelynek elbírálására kizárólag a Szervező jogosult. Amennyiben – a Szervező elbírálása alapján – a nevezett alkotásban, vagy annak forgatókönyvében erőszak, vagy más nem megfelelő magatartásformák, obszcén, trágár kifejezések kerülnek megjelenítésre, a Nevezést a Szervező nem fogadja el, és beküldő jelentkezőt a Nyereményjátékból kizárja.

  • A Nevezések nem tartalmazhatnak termékmegjelenítést, termékekre való utalást, szerzői jogi védelem alatt álló művet, védjegyet, logót, vagy fogyasztói terméket.

  • Amennyiben valamely Nevezés befejezetlen, vagy nem felel meg az itt meghatározott követelményeknek és szabályoknak, a Nevezés a Szervező egyéni elbírálása alapján a Nyereményjátékból kizárható. A Szervező nem igazolja vissza a beérkezett Nevezéseket, kizárólag annyiban, amennyiben ez jelen Feltételekben is szerepel. A jelentkezőnek javasolt a Nyereményjátékba beküldött valamennyi anyagból megőrizni egy saját példányt.

         NEVEZÉSI KORLÁTOK:

  Szervező a Nevezést nem fogadja el, amennyiben:

  • a nevezett tartalom illegális magatartásformákat, illegális kábítószerfogyasztást, illetve túlzott alkoholfogyasztást támogat, vagy fogad el;

  • tényleges, vagy fenyegető erőszakot tartalmaz;

  • kereskedelmi célú megnyilvánulást tartalmaz, így különösen áru, vagy szolgáltatás megvételér, illetve igénybevételére hív fel;

  • valamely csoportot etnikai, faji, vallási alapon, vagy szexuális hovatartozás alapján méltatlan, illetve sértő módon mutat be, vagy jellemez;

  • személyi sérülést, halált, anyagi kárt, illetve olyan magatartást ábrázol, amely fizikai sérelmet, halált, vagy anyagi kárt okozására alkalmas;

  • a Feltételekbe, Feltöltési Szerződésbe, vagy a Honlapon közzétett Adatkezelési Szabályzatába ütközik;

  • a Nevezés nem tartalmazhat olyan információt, amely konkrét személyhez köthető adatot tartalmaz;

  • nem jelentkezhet olyan személy, illetve a Jelentkező nem dolgozhat együtt a nevezésével összefüggésben olyan személlyel 1) akit olyan szerződés alapján képviselnek (ügynök, vagy manager), amely korlátozza, vagy megakadályozza, hogy a Szervező a Nevezést valamely médiumban közzétegye; 2) akinek Nevezése színészi, vagy modelli szerződés alapján harmadik személy jogát sérti; vagy 3) aki olyan szerződéses jogviszony alanya, így különösen egyesületi, vagy szakszervezeti tagságra vonatkozó jogviszony, amely megakadályozza, hogy a Nyereményjátékban részt vegyen, vagy Szervező a Nevezést jogdíjmentesen, területi és időbeli korlátozás nélkül felhasználja;

  • bármely tárgyat, felszerelést, vagy más dolgot olyan módon használ (vagy ilyen használatot ábrázol), amely annak tulajdonosa, gyártója, vagy készítője nem támogat, illetve hagy jóvá;

  • azt ábrázolja, sejteti, vagy sugallja, hogy ténylegesen véghezvittek, vagy véghezvihettek volna valamely magatartást, amely egyébként a valóságban lehetetlen, és amelyet animáció, grafika, speciális effekt, vagy más hang-, illetve képanyag, továbbá speciális technika segítségével jelenítettek meg;

  • olyan magatartást, nyelvezetet, vagy más szöveget tartalmaz, amelyet Szervező nem tart megfelelőnek;

  • a Nevezés valamely személyt felismerhetően megjelenít, anélkül, hogy az érintett személy ehhez kifejezett hozzájárulását adta volna. Jelentkező felel valamennyi engedély, illetve hozzájárulás beszerzéséért, amely a Nevezés, Hivatalos Játékszabályzatnak megfelelő közzétételéhez, és Szervező általi felhasználáshoz szükséges. Amennyiben a Nevezésben megjelenített személy a lakóhelye szerinti ország, állam, vagy tartomány joga alapján nem nagykorú, az engedély érvényességéhez a szülője, illetve törvényes képviselője aláírása is szükséges;

  • valamennyi döntős Nevezés esetében Szervező további nyilatkozatokat kérhet, amelyeket a nevezés létrehozásában közreműködő minden személy aláírni köteles; illetve

  • a Nevezést korábban Szervező készítette, vagy a Nickelodeon, illetve annak anya-, leány-, vagy társvállalkozása nevét, logóját, védjegyét, illetve az említettekre történő egyéb utalást tartalmaz.


 8. Szervező kizárhat bármely egyéb Nevezést, amely nem megfelelő, vagy Szervező saját belátása alapján sértő, illetve nem helyénvaló. Szervező nem vállal felelősséget semmilyen jogvitával kapcsolatban, amely a jelentkezők, illetve más olyan személyek között merül fel, akik valamely nevezés elkészítésében kreatív módon részt vettek. Az ilyen jellegű jogvitákat Szervező nem köteles megoldani. Amennyiben egy ilyen jellegű jogvita a Nyereményjáték lebonyolítását zavarja, Szervező saját belátása szerint a jogvitában érintett Jelentkezőket a Nyereményjátékból kizárhatja.

              TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

  A nevezett videófájlok legfeljebb 3 perc hosszúságúak lehetnek, és nem tartalmazhatnak szerzői jogi védelem alatt álló tartalmat. A videófájlok mérte legfeljebb 1 GB lehet a gyorsabb feltöltés/kódolás érdekében (Szervező a Döntös Jelentkezőktől nagyobb felbontású fájlok megküldését kérheti). A videófájlokat az alábbi fájlformátumok valamelyikében kell megküldeni: .MPEG; .MOV; .AVI; .WMV, azzal hogy a fájlnak, amennyiben van, külön hangsávot, szövegkönyvet és stáblistát kell tartalmaznia. A Nevezések feliratozása nem megengedett.

  Valamennyi 16:9 arányban felvett nevezésnek az esetleges más képarányú konvertálásra alkalmasnak kell lennie („center cut protected”). A Döntős jelentkezőktől a Szervező az eredeti, gyártás során használt videó-, illetve hangfájlok megküldését kérheti, sugárzási célokból. Ez lehet tömörítetlen QuickTimes fájl, végleges audió mix és/vagy különálló audió-számok a párbeszédekről, háttérzenéről, illetve effektekről.


              A LEHETSÉGES NYERTESEK ÉS A NYERTESEK KIVÁLASZTÁSA
  A zsűri valamennyi Nevezést megtekint annak érdekében, hogy a Zsűrizési Kritériumok alapján, a Nevezések közül kiválassza a legjobb 30-at („Közép-döntősök”) 2013. augusztus 1-én, vagy a körül. A Közép-döntősök közül a Nickelodeon vezetői a Zsűrizési Kritériumok alapján kiválasztanak 10 Nevezést („Döntősök”), úgy hogy a Zsűrizési Kritériumokban meghatározott valamennyi tényezőt 1-5-ig pontozzák (ahol 5 a legmagasabb pontszám). Holtverseny esetén az eredetiségért kapott pontszámot kell figyelembe venni. A Döntős Nevezések a Nyereményjáték Honlapján megjelennek, ahol bárki szavazhat kedvenc Nevezésére. Szervező fenntartja a jogot, hogy ne ossza ki valamennyi díjat, illetve 10 Döntősnél kevesebbet válasszon ki, amennyiben saját megítélése szerint ennél kevesebb a megfelelő és minőségi Nevezés.


              VÉGSŐ DÖNTÉS
  Feltéve, hogy a Döntős Nevezések a jelen Feltételeknek megfelelnek, és a jelen Feltételekben foglalt követelményeknek eleget tesznek, a Döntős Nevezések közül a Nickelodeon producereiből és a szórakoztatóiparban tevékenykedő más szakemberekből álló zsűri a Zsűrizési Kritériumok (55%) és a közönségszavazatok (45%) alapján kiválaszt egy (1) Nevezést, amelyik a Fődíjat kapja („Nyertes”).


 9. A Nyertes és legfeljebb 3 kísérője („Kísérők”) a Szervező által saját belátása alapján választott időpontban, 2013. augusztus 1. és 2013. szeptember 30. között Los Angelesbe, Kaliforniába utazhat.

  A Főnyeremény az alábbiakat tartalmazza:

  Retúr turistaosztályú jegyet Los Angeles, Kaliforniába a Nyertes és legfeljebb 3 Kísérője számára a Nyertes lakóhelyéhez legközelebb eső nagyváros repteréről;

  (1) Két (2) éjszakára standard hotelszobát a Nyertes és Kísérői számára, négyágyas szobában, a Szervező által kiválasztott hotelban, Los Angeles, Kaliforniában („LA Szállás”);

  (2) A Nyertes és Kísérői elvitelét a reptérről a Los Angelesi szállásra, illetve az Eseményre.;

  (3) A Nyertes kap továbbá 2 500 $ pénznyereményt, előrefizetett hitelkártyán, vagy készpénzben. Az előrefizetett hitelkártyákra a kibocsátó által meghatározott egyéb feltételek is vonatkoznak.

  (4) 4 jegyet a SpongyaBob Kockanadrág forgatására („Esemény”). Az Eseményre szóló jegyekre az azon meghatározott további feltételek is vonatkoznak. Az ülőhelyeket a Szervező jelöli ki. Nyertes és Kísérői kötelesek a helyszín szabályait betartani. Ezen kötelezettség megszegése a Nyeremény ezen részének elvesztésével járhat. Abban az estben, ha Szervező az Eseményre szóló jegyeket, vagy az oda történő belépést nem tudja biztosítani, a Szervező kompenzálásra, vagy a jegyek más nyereménnyel történő helyettesítésére nem köteles; hanem Szervező az itt felsorolt egyéb Nyereményeket adja át, anélkül, hogy további kötelezettsége állna fenn a Nyertessel, illetve Kísérőivel szemben.

  A Főnyeremény megközelítőleges értéke 6 000-8 000 USD között van, attól függően, hogy a Nyertes hol rendelkezik lakóhellyel. 10. NYERTESNEK ÉS KÍSÉRŐINEK AZ UTAZÁSRA ELÉRHETŐNEK KELL LENNIÜK A SZERVEZŐ ÉRTESÍTÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT ÉSSZERŰ IDŐN BELÜL, ILLETVE AZ LA SZÁLLÁSRA TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZÉSKOR HITELKÁRTYÁVAL KELL RENDELKEZNIÜK. SZERVEZŐ FENNTARTJA A JOGOT AZ ÚTVONAL MEGHATÁROZÁSÁRA.  AZT KÖVETŐEN, HOGY SZERVEZŐ ÉS A NYERTES AZ UTAZÁS IDŐPONTJÁT KIJELÖLTÉK, VÁLTOZTATÁSRA NINCS LEHETŐSÉG.

 11. Amennyiben Nyertes és Kísérői nem az Egyesült Államok területén rendelkeznek lakóhellyel, az utazáshoz érvényes útlevéllel illetve egyéb utazási okmánnyal kell rendelkezniük (beleértve a vízumot is, amennyiben az az Egyesült Államokba történő beutazáshoz szükséges). Utasbiztosítást a Nyeremény nem tartalmaz, azonban javasolt, hogy az utazást megelőzően a Nyertes és Kísérői utasbiztosítást kössenek. Azon utazási okmányok igénylése és beszerzése, amelyeket a Nyertes és Kísérői lakóhelye szerinti hatóságok kérhetnek, a Nyertes és Kísérőinek felelőssége. Amennyiben Szervező kérésére a Nyertes, illetve Kísérői az utazási okmányokat beszerezni, illetve felmutatni nem tudják, Nyereményjátékot Lebonyolító Társaságok saját belátásuk alapján a Főnyereményt a Nyertestől elvehetik. NEM AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TERÜLETÉN LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ NYERTES ÉS KÍSÉRŐI AZ EYGESÜLT ÁLLAMOK ELEKTRONIKUS VÍZUM IGÉNYLÉSI HONLAPJÁN (ESTA IMMIGRATON) REGISZTRÁLNI HTTPS://ESTA.CBP.DHS.GOV  KÖTELESEK. A REGISZTRÁCIÓS DÍJAT, AMELYNEK ÖSSZEGE 14 USD, A NYERTES ÉS VALAMENNYI KÍSÉRŐJE KÖTELES HITELKÁRTYÁVAL, VAGY BANKKÁRTYÁVAL MEGFIZETNI.

 12. A félreértések elkerülése érdekében, a Főnyeremény nem tartalmaz más díjat vagy más költségtérítést (pl. az étkezések költségeit a hotelban biztosított reggelin kívül) a 8. pontban kifejezetten felsoroltakon kívül. A Nyeremény leírásában meghatározottakon túl minden költség megfizetésért Nyertes és Kísérői felelnek. A Nyeremények nem változtathatók meg, és nem ruházhatók át. A Nyeremények pénznyereményre nem válthatók át. Amennyiben a Nyereményjátékot Lebonyolító Társaságokon kívül álló oknál fogva Szervező az eredetileg meghatározott Nyereményeket, vagy azok egy részét nem tudja biztosítani, arra az esetre Szervező fenntartja a jogot, hogy ugyanolyan, vagy magasabb értékű nyereménnyel helyettesítse a Nyereményeket. A Nyereményre további, a Nyeremény biztosítója által meghatározott feltételek is vonatkoznak. NYERTES ÉS KÍSÉRŐI KÖTELESEK SAJÁT MAGUK BIZTOSÍTANI AZ INDULÁS REPTERÉRE TÖRTÉNŐ KIJUTÁST.


 13. A Nyereményjátékban történő nevezés, valamely nyeremény elnyerése, illetve a jelen Feltételekben meghatározottak semmilyen körülmények között nem tekinthető a Szervező, vagy más közreműködő társaság részéről munkaszerződésnek, vagy arra vonatkozó ajánlatnak. Jelentkező kijelenti, hogy a Nyereményjátékba történő nevezése önkéntes, illetve nem bizalmas jellegű. Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékba történő nevezéssel nem jön létre bizalmi alapú, ügynöki, vagy más jogviszony, vagy egyéb szerződés a Jelentkező és Szervező, vagy más közreműködő társaság között.

 14. NYILATKOZATOK/DÍJAK: A Nyertes kihirdetését megelőzően Szervező a Nyertestől személyi adatok igazolását szolgáló hitelesített nyilatkozatot, felhasználási engedélyt, illetve a Nyertes nevének, képmásának felhasználására vonatkozó nyilatkozatot („Nyilatkozat/Engedély”) kérhet (kivéve, ahol ez jogszabályba ütközik), valamint bármely más jogi dokumentum kiállítását kérheti (így lakóhely igazolást, ún. Festival Agreement-et, W8-BEN, W9 formanyomtatványt). A Nyilatkozatot/Engedélyt az azon meghatározott határidőn belül vissza kell küldeni. Amennyiben a Nyertes a fenti dokumentumokat határidőn belül nem küldi vissza, vagy azok hiányosak, nem megfelelőek, illetve amennyiben a Nyertes a jelen Feltételekben meghatározottaknak nem tesz eleget, Szervező a Nevezést, és a potenciális Nyertest kizárja. Amennyiben a potenciális Nyertest a Szervező bármely okból kizárja, a következő legmagasabb pontszámot elért Jelentkező lesz a Nyertes. A Nyeremény adóteles lehet. Minden a Nyereményjáték során kiosztott Nyeremény után fizetendő országos, vagy helyi adó (beleértve a vámokat is) megfizetésére a Nyertes köteles.


 15. FELHASZNÁLÁS/ SZELLEMI TULAJDON: A Nyereményjátékba történő nevezéssel Jelentkező feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szervező, illetve az ő kijelölése alapján harmadik személyek nem kizárólagosan, visszavonhatatlanul, és időbeli korlátozás nélkül felhasználják, másolják, megjelentessék, közzétegyék a Nevezést, vagy annak bármely részét (beleértve a jelentkező nevét, városának országának megjelölését, életrajzi adatait, nyilatkozatait, hangját, fényképét, illetve képmását (feltéve, hogy azt jogszabály nem tiltja)) részben, vagy egészben, bármely médiumban, legyen az jelenleg ismert, vagy a jövőben ismertté váló, időbeli és térbeli korlátozás nélkül, bármilyen célból (így különösen promóciós-, illetve marketing, reklámcélból, a Szervező termékeinek terjesztése és reklámozása, céljából, illetve a jelentkező karakterének és történetének idézése érdekében), értesítési, vagy kompenzációs kötelezettség nélkül. Szervezőnek jogában áll, hogy korlátozás nélkül másolja, módosítsa, kiegészítse, szerkessze, megjelentesse, megváltoztassa, hasznosítsa, vagy bármilyen más módon használja valamennyi Nevezést, reklámokban, közleményekben, ajánlókban, a Szervező, a Szervező valamely terméke, a Nyereményjáték, vagy a Szervező által szponzorált más verseny/nyereményjáték vonatkozásában, bármely médiumban, legyen az jelenleg ismert, vagy a jövőben ismertté váló, beleértve a televíziós reklám bármely formáját, színházi, vagy filmszínházi hirdetést, rádióban, interneten, újságban, vagy magazinban közzétett hirdetést, hirdetőtáblát. Jelentkezők tudomásul veszik, hogy Szervező, vagy a Szervező bármely alkalmazottja, vagy más személyek a Jelentkezőéhez hasonló, vagy azzal megegyező tartalmat adhattak át Szervező részére, vagy mások részére, vagy hozhattak nyilvánosságra, illetve ilyet a jövőben létrehozhatnak, a Szervező részére átadhatnak, vagy nyilvánosságra hozhatnak, amelyet Szervező használhat, és Jelentkezők tudomásul veszik, hogy az ilyen használat után jogdíjra, vagy bármilyen más kompenzációra nem jogosultak.


 16. Nyertest a Szervező telefon, vagy e-mail útján a zsűri döntésétől számított hetvenkét (72) órán belül értesíti a nyerés tényéről, és amilyen hamar lehet ezt írásban is megerősíti a Nyereményről való részletes tájékoztatással együtt.

 17. Arra az esetre, ha Szervező bármilyen oknál fogva a potenciális Nyertessel a kapcsolatfelvétel első megkísérlésétől számított 24 órán belül nem tud kapcsolatba lépni, Szervező fenntartja magának a jogot, hogy másik Nyertest válasszon az eredeti Nyertes kiválasztásával egyező módon.

 18. Szervező fenntartja a jogot, hogy másik lehetséges Nyertest válasszon, amennyiben ésszerű oknál fogva úgy gondolja, hogy az eredetileg kiválasztott Nyertes jelen Feltételeket megszegte. Bármely másik Nyertes kiválasztásának feltételei megegyeznek az eredeti Nyertes kiválasztásának feltételeivel.

 19. A Szervező Nyereményjátékkal összefüggő bármely döntése véglegesnek tekintendő, korlátozás nélkül ide értve a Nyertes kiválasztását is. A Szervező döntésével kapcsolatban levelezést, vagy más egyeztetést nem folytat.

 20. Nyereményjátékot Lebonyolító Társaságok nem vállalnak felelősséget az esetlegesen elveszett, elkésett, rosszul címzett, sérült, vagy nem kézbesített Nevezésekért.  Szervező a hiányos, nem hallható, vagy olvashatatlan Nevezéseket kizárja. Nyereményjátékot Lebonyolító Társaságok nem vállalnak felelősséget azon telekommunikációs hálózatokban bekövetkező, internetelérhetőséggel kapcsolatos, illetve egyéb technikai hibákért, amelyek a Nyereményjátékba történő nevezést megakadályozzák.

 21. A Nyereményjátékban történő részvételnek a vásárlás nem feltétele.

 22. Nyereményjátékot Lebonyolító Társaságok egyike sem tehető felelőssé (i) a Nyertes és Kísérői felé fennálló kötelezettségek egésze, vagy része teljesítésének késedelméért jelen Feltételek értelmében, amennyiben a késedelem, vagy meghiúsulás a Nyereményjátékot Lebonyolító Társaságokon kívül eső okra vezethető vissza, korlátozás nélkül beleértve bármely késedelmet, változást, zavart, eltörlést, elterelést, vagy helyettesítést, legyen annak oka bármi, így különösen háború, terrorista támadás, fenyegető terrorista támadás, sztrájk, ellenséges támadás, felkelés, baleset, tűzeset, árvíz, természeti katasztrófa, illetve amennyiben az az alábbi okok valamelyikére vezethető vissza: (a) harmadik személyek által szervezett események; (b) tömegközlekedés (így különösen légi, vasúti, busz-, komp-, taxi-, vagy autóközlekedés); és/vagy (c) azon harmadik személyek, akik a Nyeremény részét képező szállást biztosítják. A félreértések elkerülése végett, az érintett Nyertes és/vagy Kísérő kizárólag azon járulékos költségekért felel, amelyek (ii) olyan hiányra, dologi kárra, sérülésre, vagy halálesetre vezethetők vissza, amely a jelentkező Nyereményjátékban történő részvétele, a Nyereményjátékban való részvétel elmaradása miatt, illetve azzal összefüggésben következett be, hogy a jelentkező a Nyereményt, vagy annak bármely részét használta, nem rendeltetésszerűen használta, vagy használni nem tudta, azzal, hogy jelen Feltételek egyetlen pontja se értelmezhető meghatározott Nyereményjátékot Lebonyolító Társaság felelősségének korlátozásaként olyan személyi sérülés, vagy haláleset vonatkozásában, amely a Nyereményjátékot Lebonyolító Társaság hanyagságának, megtévesztő magatartásának, vagy csalásának eredménye.

 23. Valamennyi felelősséget kizáró, vagy korlátozó rendelkezést önmagában kell értelmezni, azzal, hogy azok akkor is érvényben maradnak és alkalmazandóak, amennyiben bármelyik másik rendelkezés bármilyen oknál fogva alkalmazhatatlanná, vagy végrehajthatatlanná válna. A felelősséget kizáró, illetve korlátozó rendelkezések bármelyik szerződési Feltétel megszűnése esetén hatályban maradnak.

 24. Jelen Feltételek a Nyereményjáték Honlapján elérhetőek. A Nyertesek névsora, illetve a jelen Feltételek másolata a Viacom International Media Networks 1515 Broadway, New York, NY 10036 alatti címére küldött felbélyegzett és megcímzett levél útján, vagy a SquareShorts@nick.com e-mail címen igényelhető a Nyereményjáték lezárását követő egy (1) hónapon belül. A Vermont államban lakóhellyel rendelkezők nem szükséges, hogy felbélyegzett válaszborítékot küldjenek.

 25. A jelentkezők személyes adatait, így különösen a jelentkező nevét, életkorát, lakcímét (irányítószámmal együtt), telefonszámát, és/vagy e-mail címét Szervező kizárólag jelen Nyereményjátékkal összefüggésben, illetve olyan célokra használja fel, amelyhez a jelentkező kifejezetten hozzájárult, és azokat harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve (a) a Nyeremény teljesítése érdekében, (b) olyan célra, amelyhez a jelentkező kifejezetten hozzájárult, illetve (c) a 23. pontban meghatározott kötelezettségének teljesítése érdekében. Bármely, Nyereményjátékkal kapcsolatban a Szervező által gyűjtött személyes adatot a Szervező ésszerű ideig megőriz, azon cél teljesítése érdekében, amiért a személyes adatot gyűjtötték. Amennyiben valamely jelentkező a Szervezőnek kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait harmadik személy részére Szervező átadja, az adatkezelésre a továbbiakban az ilyen személyes adatot kezelő harmadik személy adatvédelmi/adatkezelési szabályzata lesz irányadó, azzal, hogy Szervező az adatkezelésért a továbbiakban felelősséget nem vállal. Jelentkezőknek joga van személyes adataikba betekinteni, azokat javítani, illetve Szervező adatbázisából töröltetni. Jelentkezők fenti jogaikat, a Viacom International Media Networks 1515 Broadway, New York, NY 10036 alatti címére történő levél küldésével, vagy a SquareShorts@nick.com e-mail címen gyakorolhatják. További információért, kérjük, hogy az adatkezelési szabályzatot áttekinteni szíveskedjen, amely az alábbi linken érhető el: http://www.nick.com/info/privacy-policy.html

 26. Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban történő részvételével összefüggésben semmilyen reklám-, vagy más anyag nyilvánosságra hozatalára a Szervező előzetes hozzájárulása nélkül nem jogosult sem közvetlenül, sem harmadik személyeken keresztül. Szervező a hozzájárulást saját belátása szerit megtagadhatja.

 27. Jelen Feltételeket a Szervező értesítés alapján, bármikor kiegészítheti, vagy megváltoztathatja. Amennyiben Nyereményjátékot Lebonyolító Társaságok, vagy jelentkezők bármely jogukról lemondanak, az semmilyen körülmények között nem értelmezhető a Nyereményjátékot Lebonyolító Társaságok, illetve jelentkezők egyéb jogairól történő lemondásaként. Így, amennyiben Nyereményjátékot Lebonyolító Társaságok nem lépnek fel a jelen Feltételekben foglalt rendelkezések jelentkező általi megsértése ellen, az nem jelentheti azt, hogy Nyereményjátékot Lebonyolító Társaságok a jelen Feltételekben foglalt rendelkezések egyéb megsértése esetén nem jogosultak fellépni.

 28. Jelen Feltételekre New York állam jogát kell alkalmazni.

 29. A Versennyel kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseket az alábbi címre, a Nyereményjáték elnevezésére történő hivatkozással lehet megküldeni:

Viacom International Media Networks (hivatkozás: Nickelodeon SpongeBob Squareshorts Competition), 1515 Broadway New York, NY 10036, vagy e-mail esetén: SquareShorts@nick.com.